100%

Báo giá tin Vip

Loại tinPhí theo ngày
Đặc biệt99.999 đ
Loại 135.000 đ
Loại 225.000 đ
Loại 315.000 đ
Loại 410.000 đ

Chú giải:

Đặc biệt
Tin Vip Sẽ Hiển Thị Đầu Tiên Của Trang
Loại 1
Tin Vip Hiển Thị Sau Tin Đặt Biệt và Trước Tin Loại 2
Loại 2
Tin Vip Hiển Thị Sau Tin Loại 1 và Trước Tin Loại 3
Loại 3
Tin Vip Hiển Thị Sau Tin Loại 2 và Trước Tin Loại 4
Loại 4
Tin Vip Hiển Thị Sau Tin Loại 3 và Trước Tin Thường